13 ก.ค. 2554

JRider

การทำงานเกี่ยวกับไฟล์ด้วย JAVA

File JRider.jar
http://www.4shared.com/file/p-G-8o4K/JRider.html

public class Find {
package rider.file;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.io.Writer;
public class Riderparser {
 private String dirtemp = "";
 public String FiletoString(String path,String encode) {
 StringBuffer strLine = new StringBuffer();
  try {
  BufferedReader in;
  if(!encode.trim().equals(""))
   in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(path),encode));
  else
   in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(path)));
  String str;
  while ((str = in.readLine()) != null) {
   strLine.append(str+"\n");
  }
  } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
  }
 String tmp = strLine.toString();
 byte b[] = tmp.getBytes();
 ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(b);
 for (int i=0; i<2; i++) {
  int c;
  while ((c = in.read()) != -1) {
  if (i == 0) {
  System.out.print((char) c);
  } else {
  System.out.print(Character.toUpperCase((char) c));
  }
  }
  System.out.println();
  in.reset(); 
 }
 return tmp;
 }
 public void Writetxtfile(String filename,String str){
 Writer writer = null;
 File file;
 File dir = new File("C:/Riderfile");
 if(filename.lastIndexOf(".txt")<0)
  filename = filename+".txt";
 if(this.dirtemp.equals("")){
  boolean exits = dir.exists();
  if(!exits){
  dir.mkdir();
  this.dirtemp = "C:/Riderfile";
  }
 }
 filename = this.dirtemp+"/"+filename;
    try {
      file = new File(filename);
      writer = new BufferedWriter(new FileWriter(file));
      writer.write(str);
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      try {
        if (writer != null) {
          writer.close();
          System.out.println("Write file "+filename+" complete!!");
          //JOptionPane.showMessageDialog(null, "COM"+file.getAbsolutePath());
        }
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
 }
 public void Copyfile(String srFile,String dtFile) {
 try{
  File f1 = new File(srFile);
  String pathSr = srFile.substring(0,srFile.lastIndexOf(File.separator)+1);
  String pathDt = dtFile.substring(0,srFile.lastIndexOf(File.separator)+1);
  if(pathSr.equals(pathDt)){
   String fullname = srFile.substring(srFile.lastIndexOf(File.separator)+1,srFile.lastIndexOf("."));
   String type = srFile.substring(srFile.lastIndexOf("."),srFile.length());
   File folder = new File(srFile.substring(0,srFile.lastIndexOf(File.separator)));
   File[] listOfFiles = folder.listFiles();
   String temp = pathSr+fullname +" Copy of(0)"+type;
   for (int i = 0; i < listOfFiles.length; i++) {
   if(listOfFiles[i].isFile()){
    String filename = listOfFiles[i].toString();
    if(filename.equals(dtFile)){
    int copy = Integer.parseInt(temp.substring(temp.indexOf("(")+1, temp.indexOf(")")))+1;
    dtFile = pathSr+fullname +" Copy of("+copy+")"+type;
    }
   }
   }
  }
  File f2 = new File(dtFile);
  InputStream in = new FileInputStream(f1);
  OutputStream out = new FileOutputStream(f2);

  byte[] buf = new byte[1024];
  int len;
  while ((len = in.read(buf)) > 0){
   out.write(buf, 0, len);
  }
   in.close();
   out.close();
   System.out.println("File copied to "+dtFile);
  }
  catch(FileNotFoundException ex){
   System.out.println(ex.getMessage() + " in the specified directory.");
   System.exit(0);
  }
  catch(IOException e){
   System.out.println(e.getMessage()); 
  }
 }
 public String Readbyte(String filename) throws IOException {
 File file = new File(filename);
   InputStream is = new FileInputStream(file);
   // Get the size of the file
   long length = file.length();
   // Create the byte array to hold the data
   byte[] bytes = new byte[(int)length];
   // Read in the bytes
   int offset = 0;
   int numRead = 0;
   while (offset < bytes.length
      && (numRead=is.read(bytes, offset, bytes.length-offset)) >= 0) {
     offset += numRead;
   }
   // Ensure all the bytes have been read in
   if (offset < bytes.length) {
     throw new IOException("Could not completely read file "+file.getName());
   }
   // Close the input stream and return bytes
   is.close();
   String str= "";
   try {
   str = getHexString(bytes);
 } catch (Exception e) {
  System.out.println(e.getMessage());
  e.printStackTrace();
 }
 return str;
 }
 
 private String getHexString(byte[] b) throws Exception {
  StringBuffer buf = new StringBuffer();
  for (int i=0; i < b.length; i++) {
  buf.append(
      Integer.toString( ( b[i] & 0xff ) + 0x100, 16).substring( 1 )+"\n");
  }
  return buf.toString();
 }
 public void MakeDirTemp(){
 String time = String.valueOf(System.currentTimeMillis());
 File file = new File("C:/Riderfile/"+time);
 boolean exits = file.exists();
 if(!exits)
  file.mkdir();
 this.dirtemp = file.toString();
 }
}

}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น