31 มี.ค. 2554

ตัวเลขเป็นจำนวนเงินไทย

import javax.swing.JOptionPane;

public class numtostr {

 public static void main(String[] args) {

 String getNum = JOptionPane.showInputDialog("Enter Number");

 String result = NumToStr(getNum);

 System.out.println(result);

 }

 public static String NumToStr(String num) {

 int Flen, Llen = 0;

 String sNum[] = new String[2];

 sNum[0] = num;

 System.out.println("XX" + num.indexOf(".") + "XX");

 if (num.indexOf(".") >= 0) {

  sNum = num.split("\\.");

  Flen = sNum[0].length();

  Llen = sNum[1].length();

 } else {

  Flen = num.length();

 }

 int count = Flen / 7;

 if (count == 0) {

  count = 1;

 }

 String meanThai[] = { "", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", "ล้าน" };

 String numThai[] = { "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด",
  "แปด", "เก้า" };

 StringBuffer Fbuf = new StringBuffer();

 StringBuffer Lbuf = new StringBuffer();

 for (int i = 0; i < Flen; i++) {
  int inum = 0;
  for (char k = '1'; k <= '9'; k++) {
  System.out.println(sNum[0].charAt(i) + "=" + k);
  if (sNum[0].charAt(i) == k) {
   Fbuf.append(numThai[inum]);
   Fbuf.append(meanThai[Flen - i - 1]);
  }
  inum++;
  }
 }
 for (int i = 0; i < Llen; i++) {
  int inum = 0;
  for (char k = '1'; k <= '9'; k++) {
  System.out.println(sNum[1].charAt(i) + "=" + k);
  if (sNum[1].charAt(i) == k) {
   Lbuf.append(numThai[inum]);
  }
  inum++;
  }
 }
 if(Fbuf.toString().indexOf("สองสิบ")>=0){
  Fbuf.replace(Fbuf.toString().lastIndexOf("สองสิบ"), Fbuf.toString().lastIndexOf("สองสิบ")+3, "ยี่");
 }
 String dot = "";
 if(!Lbuf.toString().trim().equals("")){
  dot = "จุด";
 }
 String result = Fbuf.toString() + dot + Lbuf.toString();
 return result;

 }
}

29 มี.ค. 2554

การทำ Search Engine จากไฟล์ Text ง่ายๆ

หลักการ Search Engine เครดิต http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=29167

ไฟล์ ReadTxt.java

import java.io.BufferedInputStream;

import java.io.DataInputStream;

import java.io.DataOutputStream;

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import javax.swing.JOptionPane;

public class ReadTxt {

  String[] fileName;

  public String[] getFileName() {

    return fileName;

  }

  int count = 0,chCount=0,numCount=0;

  public int getCount() {

    return count;

  }

  String[] txtFile;

  ReadTxt(){

    SearchDoc();

    txtFile = new String[fileName.length];

    for(int count = 0;count<fileName.length;count++){

      File file = new File("doc/"+fileName[count]+".txt");

      FileInputStream fis = null;

      BufferedInputStream bis = null;

      DataInputStream dis = null;

      StringBuffer bufText = new StringBuffer();

  

      try {

       fis = new FileInputStream(file);

  

       // Here BufferedInputStream is added for fast reading.

       bis = new BufferedInputStream(fis);

       dis = new DataInputStream(bis);

  

       // dis.available() returns 0 if the file does not have more lines.

       while (dis.available() != 0) {

  

       // this statement reads the line from the file and print it to

        // the console.

        //a

         // System.out.println(dis.readLine());

        bufText.append(dis.readLine());

       }

  

       // dispose all the resources after using them.

       // JOptionPane.showMessageDialog(null, ":"+bufText.toString()+":");

       if(bufText.toString().trim().equals(""))

         chCount++;

       txtFile[count] = bufText.toString();

       fis.close();

       bis.close();

       dis.close();

  

      } catch (FileNotFoundException e) {

       e.printStackTrace();

      } catch (IOException e) {

       e.printStackTrace();

      }

   }

    /*  int txtHave =0 ;

    for(int i=0;i<count;i++){

      if(!"".equals(txtFile[i])){

        fileName[txtHave]=fileName[i];

        txtFile[txtHave]=txtFile[i];

        txtHave++;

      }

    }

    //count-=chCount;

    

    StringBuffer buffKor = new StringBuffer();

    docList =new String[count];

    for(int count = 0;count<docList.length;count++){

    try{

      DataInputStream dos = new DataInputStream(new FileInputStream("doc/"+check[count]+".txt"));

      for(int i =1;i<=num;++i){

        buffKor.append(dos.readUTF());

        num++;

      }

      System.out.println("bon"+buffKor.toString());

    }

    

    catch(FileNotFoundException err){}

    catch(IOException err){}

  

    docList[count] = buffKor.toString();

    buffKor.delete(0, buffKor.length());

    }*/

  }

  public String[] getTxtFile() {

    return txtFile;

  }

  public void setTxtFile(String[] txtFile) {

    this.txtFile = txtFile;

  }

  public void SearchDoc(){

    File inputWorkbook = new File("doc");

    File[] num = inputWorkbook.listFiles();

    fileName = new String[num.length] ;

      for(int j =0;j<num.length;j++){

        fileName[j]=num[j].getAbsolutePath().replace("TXT", "txt");

        if(fileName[j].toLowerCase().indexOf("txt")>=0) {

          count++;

          String file[] = fileName[j].split(".txt");

          String fileResult = file[file.length-1].replace("\\", "/,");

          String fileCut[] = fileResult.split("/,");

          fileName[j]=fileCut[fileCut.length-1];

          System.out.println(fileName[j]);

        }

      }    

  }

  //public static void main(String[] args) {

  //  new ReadDoc();

  //}

}

ไฟล์ SearchTest.java

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.List;

import java.util.Arrays;

import java.util.HashMap;

import java.util.HashSet;

import java.util.Locale;

import java.util.Map;

import java.util.Scanner;

import java.util.Set;

import javax.swing.JOptionPane;

import jxl.Workbook;

import jxl.WorkbookSettings;

import jxl.format.Alignment;

import jxl.format.BorderLineStyle;

import jxl.format.Colour;

import jxl.format.VerticalAlignment;

import jxl.write.Label;

import jxl.write.WritableCellFormat;

import jxl.write.WritableFont;

import jxl.write.WritableSheet;

import jxl.write.WritableWorkbook;

import jxl.write.WriteException;

class SearchTest{

  

  SearchTest() throws IOException, WriteException{

    ReadTxt rd = new ReadTxt();

    String[][] strTest;

    int numHave=0;

    double sumWtd = 0.00;

    String haveSearch[] =new String[rd.getTxtFile().length];

    //NumberFormat formatter = new DecimalFormat("#0.00");

    java.text.DecimalFormat formatter = new java.text.DecimalFormat("0.00");

    double wtd=0.00;

    strTest = new String[rd.getTxtFile().length][5000];

    int txtLength[] = new int[rd.getTxtFile().length];

    //JOptionPane.showMessageDialog(null, rd.getTxtFile().length);

    for(int i=0;i<rd.getTxtFile().length;i++){

      String spTxt[] = rd.getTxtFile()[i].split(" ");

      txtLength[i]=spTxt.length;

      for(int j=0;j<spTxt.length;j++){

        strTest[i][j]=spTxt[j].toLowerCase();

        //System.out.println(strTest[i][j]);

      }

    }

    

    //String pos[]= new String[50000];

    Map<String,Integer> mapSearch = new HashMap<String,Integer>();

    //Map<Map,Integer> mapSearchAll = new HashMap<Map,Integer>();

    int doc=0,sumSearch=0,word=0,allITF=0;

    double idf = 0.00;

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Enter Search : ");

    String search = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Search");

    //String search = sc.nextLine().toLowerCase().trim();

    String[] result = search.split(" ");

    int numSearch[] = new int[result.length];

    

    List<String> list = Arrays.asList(result);    

    Set<String> set = new HashSet<String>(list);

    String[] getSearch= new String[set.size()];

    set.toArray(getSearch); 

    int numWordPerDoc[][] = new int[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    double weight[][] = new double[getSearch.length][rd.getTxtFile().length];

    double sumWeight[] = new double[getSearch.length];

    double valueIdf[] = new double[getSearch.length];

    double valueWf[][] = new double[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    Double wtq[][]= new Double[getSearch.length][rd.getTxtFile().length];

    int chkMap=0;

    int tf[] = new int[getSearch.length];

    int sumString[][] = new int[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

      mapSearch.clear();

      for(word=0;word<txtLength[doc];word++){

        if(mapSearch.get(strTest[doc][word])==null){

            sumSearch=0;

            sumSearch++;

            mapSearch.put(strTest[doc][word].trim(),sumSearch);

            //JOptionPane.showMessageDialog(null, mapSearchAll.get(mapSearch));

        }

        else {

            sumSearch=mapSearch.get(strTest[doc][word]);

            sumSearch++;

            mapSearch.put(strTest[doc][word].trim(),sumSearch);

        }

        chkMap=1;

      }

      for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

        if(null==mapSearch.get(getSearch[i])){

          numWordPerDoc[doc][i] = 0;

        }

        else {

          allITF=allITF+mapSearch.get(getSearch[i]);

          numSearch[i]=numSearch[i]+1;

          numWordPerDoc[doc][i] = mapSearch.get(getSearch[i]);

        }

        System.out.println(rd.getFileName()[doc]+".txt > Have Term "+getSearch[i]+" is = "+numWordPerDoc[doc][i]);

        //valueDoc[doc][i]=numWordPerDoc[doc][i];

        int chkHave=0;

        if(numHave>0)

        for(int k=0;k<numHave;k++){

          if(rd.getFileName()[doc].equals(haveSearch[numHave-1])){

            chkHave=1;

          }

        }

        if(numWordPerDoc[doc][i]!=0 && chkHave==0){

          haveSearch[numHave]=rd.getFileName()[doc];

          numHave++;

        }

        //System.out.println((doc+1)+":"+getSearch[i]+": DDDDDD ="+numWordPerDoc[doc][i]);

      }

      //sumString[doc][] =sumString[doc]+numWordPerDoc[doc][i];

      

    }

    int sumTf=0;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      sumTf=0;

      for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

        sumTf = sumTf+numWordPerDoc[doc][i];

      }

      tf[i]=sumTf;

    }

    System.out.println("**********************************************************");

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      System.out.println("Term "+getSearch[i]);

      System.out.println("tf = "+tf[i]);

      System.out.println(getSearch[i]+" Have DF = "+numSearch[i]);

      double sum=0.0;

      String getIdf ="";

      if(0==numSearch[i])

        idf=0.00;

      else{

        getIdf=formatter.format(Math.log10(rd.getTxtFile().length/numSearch[i]));

        idf = Math.log10(rd.getTxtFile().length/numSearch[i]);

      }

      valueIdf[i]=idf;

      sumWtd=0.00;

        for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

          wtq[i][doc]=0.00;

          wtq[i][doc]=numWordPerDoc[doc][i]*idf;

          sum=sum+wtq[i][doc];

          System.out.println(rd.getFileName()[doc]+".TXT "+getSearch[i]+" have wt,q = "+formatter.format(wtq[i][doc]));

          //wtd = wtq[i][doc]/((Math.sqrt(Math.pow(2, wtq[i][doc]))) );

          sumWtd=sumWtd+wtd;

        }

        System.out.println("idf "+getSearch[i]+" = "+formatter.format(idf));

        

        for(int j=0;j<getSearch.length;j++){

          weight[j][i]=idf*numWordPerDoc[i][j];

        //  sum=sum+weight[j][i];

          //System.out.println("Weight of "+getSearch[i]+" = "+weight[j][i]+"");

        }

        sumWeight[i]=0.00;

        sumWeight[i]=sum;

        System.out.println("Score "+getSearch[i]+" = "+formatter.format(sumWeight[i]));

        System.out.println("**********************************************************");

    }

    double netWeight=0.00;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      netWeight = +netWeight+sumWeight[i];

    }

    System.out.println("Sum Score = "+formatter.format(netWeight));

    File file = new File("search.xls");

    WorkbookSettings wbSettings = new WorkbookSettings();

    wbSettings.setUseTemporaryFileDuringWrite(true);

    wbSettings.setLocale(new Locale("en", "EN"));

    WritableWorkbook workbook = Workbook.createWorkbook(file, wbSettings);

    workbook.createSheet("Search", 0);

    WritableSheet excelSheet = workbook.getSheet(0);

    WritableCellFormat B_Green;

    WritableFont times8pt = new WritableFont(WritableFont.ARIAL,12,WritableFont.BOLD);

    Colour icb = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch = new WritableCellFormat(times8pt);

    ch.setBackground(icb);

    ch.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour icb2 = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch2 = new WritableCellFormat();

    ch2.setBackground(icb2);

    ch2.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch2.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch2.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour icb3 = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch3 = new WritableCellFormat();

    ch3.setBackground(icb3);

    ch3.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch3.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch3.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour ctt = Colour.SKY_BLUE;

    WritableCellFormat tt = new WritableCellFormat();

    tt.setBackground(ctt);

    tt.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    tt.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    tt.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour cww = Colour.ICE_BLUE;

    WritableCellFormat ww = new WritableCellFormat();

    ww.setBackground(cww);

    ww.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ww.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ww.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    int col=0;

    Label head;

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"term",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"tf",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"df",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"idf",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    int colScore=0;

    for(int i=0;i<rd.getTxtFile().length*2;i++){

      if(i%2==0){

        excelSheet.mergeCells(col+i, 3, col+i+1, 3);

        head = new Label(col+i,3,"TXT "+rd.getFileName()[i/2],ch);

        excelSheet.addCell(head);

        head = new Label(col+i,4,"tf",tt);

        excelSheet.addCell(head);

      }

      else{

        head = new Label(col+i,4,"wf",ww);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    colScore=col+rd.getTxtFile().length*2;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      head = new Label(0,5+i,getSearch[i],ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      head = new Label(1,5+i,String.valueOf(tf[i]),ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      head = new Label(2,5+i,String.valueOf(numSearch[i]),ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      String sidf = formatter.format(valueIdf[i]);

      head = new Label(3,5+i,sidf,ch3);

      excelSheet.addCell(head);

    }

    for(int i=0 ;i<rd.getTxtFile().length;i++){

      for(int j=0;j<getSearch.length;j++){

        head = new Label(col+i*2,5+j,""+numWordPerDoc[i][j],ch2);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      for(int j=0 ;j<rd.getTxtFile().length;j++){

        String swf = formatter.format(wtq[i][j]);

        head = new Label(col+j*2+1,5+i,swf,ch2);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    excelSheet.mergeCells(colScore, 3, colScore, 4);

    head = new Label(colScore,3,"score",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    int posSumScore = 5+getSearch.length;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      String swe = formatter.format(sumWeight[i]);

      head = new Label(colScore,5+i,swe,ch);

      excelSheet.addCell(head);

    }

    head = new Label(colScore-1,posSumScore,"Sum Score",ch2);

    excelSheet.addCell(head);

    String net = formatter.format(netWeight);

    head = new Label(colScore,posSumScore,net,ch);

    excelSheet.addCell(head);

    try {

      Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler " +"search.xls");

    } catch (IOException e1) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e1.printStackTrace();

    }

    workbook.write();

    workbook.close();

    System.out.println("Search Complete!!!");

  

  }

  

  public static void main(String[] args) throws WriteException, IOException {

    new SearchTest();

  }

}

โดยเราจะเก็บไฟล์ Text ไว้ที่ Floder "doc" ในโปรเจค

///////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

ตัวอย่างผลลัพธ์

รายงานออกมาเป็น Excel ต้องมี jxl.jar ดาวโหลดได้ที่

http://www.findjar.com/jar/net.sourceforge.jexcelapi/jars/jxl-2.6.jar.html

NSCII Encryption การเข้ารหัสลับที่ไม่ลับ

NSCII Encryption

ช่วงของรหัสของ NSCII ( Natnuphoe Standard Code for Information Interchange ) มีดังนี้

9..0A..Zz..a

หมายความว่าในระบบของ NSCII

9 + 1 จะได้เป็น 8

8 + 2 จะได้เป็น 6

9 - 1 จะได้เป็น a

A + 1 จะได้เป็น B

Z + 1 จะได้เป็น z

z + 1 จะได้เป็น y

วิธีการเข้ารหัสแบบ Natnuphe มีดังนี้

บวกด้วย 1..26 เข้ากับแต่ละหลักของข้อมูล ทำซ้ำไปเรื่อยๆตามลำดับจนครบทุกตัว

เช่น

ตัวอักษรที่ 1 บวกกับ 1 ตัวอักษรที่ 2 บวกกับ 2 ...

ตัวอักษรที่ 27 จะบวกกับ 1 ตัวอักษรตัวที่ 28 จะบวกกับ 2 ...

ตัวอักษรที่ 53 ก็บวกด้วย 1 ... ทำไปเรื่อยๆจนครบทุกตัว

ทีนี้ก็มาลองเขียนโปรแกรมกันดูนะครับ ท่านใดที่มีโคดที่ทำงานเร็วกว่านี้ก็โพสได้นะครับ

public class NSCII {

  public static void main(String[] args) {

    //โจทย์

    String str_nscii = "7818354194C4FEAE57304ABADC2C437C068190EEC" +

              "8A5BD9AC8B4634D95E97307991BECB4D6456D01DA" +

              "D848301495F0EA0DEE07203418A72583E5DD79D66" +

              "965ED2F20C4826F9FABDB206537363642DD656194";

    //ค่าของรหัส nscii ทั้งหมด

    String all_nscii ="9876543210ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" +

             "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba";

    String result_nscii = "";

    int num_plus = 1;

    for(int i=0;i< str_nscii.length();i++){

      int index = all_nscii.indexOf(str_nscii.charAt(i));

      if(num_plus==27)

        num_plus=1;

      int int_nscii=index+num_plus;

      result_nscii = result_nscii+""+all_nscii.charAt(int_nscii); 

      num_plus++;

    }

    System.out.println(result_nscii);

  }

}เป็นไงครับใช้วิธีการหา index ของตำแหน่งที่ตรงกันและบวกเพิ่มตำแหน่งของ nscii ไปเรื่อยๆ

ลองเข้าไปเล่นดูได้นะครับที่ลิงค์ด้านล่าง

http://try2hack.siamdev.net/

Credit SiamDev.net

เริ่มต้นโปรแกรมเม่อร์

จากการสั่งสมประสบการณ์ ในการเขียนโปรแกรมมานานหลายปี ผลเริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่ตอนอยู่ ม.6 ตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าเขียนโปรแกรมเป็นอย่างไร ก็เดินดุ่มๆไปดูที่ร้าน se-ed
ไปเจอหนังสือเล่มเหลืองๆ เชียนไว้ว่า C Lanuage ตัวใหญ่ๆ เป็นของคุณ นิรุธท์ อำนวยสิน นี่เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมได้ทดลองเขียน วันนั้นก็ไม่รอช้ากลับไปห้อง ก็ซัดกับมันเต็มที่เลยครับ จนเขียน
print Hello World ได้ พื้นฐานของทุกภาษาเลยนะเนี่ย ถ้าอยากเขียนโปรแกรมอะไรก็ลอง Hello World กันก่อนที่จะลองเขียนแบบจริงๆจังนะครับ มันจะทำให้เราเข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษานั้นก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ หลายๆอย่าง เช่น C,Java,VB,PHP ฯลฯแต่ก็ยังไม่รู้ลึกทุกอย่างนะครับ อันนี้ผมเขียนเพื่อแนะนำ คนที่อยากจะลองหัดการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆดู อันดับแรก ที่ควรรู้ในการเขียนโปรแกรมคือ Systax ของภาษานะครับ บางภาษาก็คล้ายๆกัน บางภาษาก็จะต่างกันฟ้ากับเหว แต่ก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำความเข้าใจ ต่อมาเป็นการประมวลผลโปรแกรม ว่าโปรแกรมที่เราเขียนอยู่นั้นมีการ แปลโปรแกรมอย่างไร แบบคอมไพเลอร์แปลทีเดียวทั้งหมด หรือ แบบอินเตอร์พรีเตอร์แบบทีละบรรทัด ส่วนก็จะเป็นแบบ คอมไพเลอร์ แปลงเป็น object codeเพื่อให้เครื่องประมวลผล ส่วนภาษา Java จะใช้ Java virtual machine ในการนำไฟล์ object code หรือ byte code มาใช้Java