31 มี.ค. 2554

ตัวเลขเป็นจำนวนเงินไทย

import javax.swing.JOptionPane;

public class numtostr {

 public static void main(String[] args) {

 String getNum = JOptionPane.showInputDialog("Enter Number");

 String result = NumToStr(getNum);

 System.out.println(result);

 }

 public static String NumToStr(String num) {

 int Flen, Llen = 0;

 String sNum[] = new String[2];

 sNum[0] = num;

 System.out.println("XX" + num.indexOf(".") + "XX");

 if (num.indexOf(".") >= 0) {

  sNum = num.split("\\.");

  Flen = sNum[0].length();

  Llen = sNum[1].length();

 } else {

  Flen = num.length();

 }

 int count = Flen / 7;

 if (count == 0) {

  count = 1;

 }

 String meanThai[] = { "", "สิบ", "ร้อย", "พัน", "หมื่น", "แสน", "ล้าน" };

 String numThai[] = { "หนึ่ง", "สอง", "สาม", "สี่", "ห้า", "หก", "เจ็ด",
  "แปด", "เก้า" };

 StringBuffer Fbuf = new StringBuffer();

 StringBuffer Lbuf = new StringBuffer();

 for (int i = 0; i < Flen; i++) {
  int inum = 0;
  for (char k = '1'; k <= '9'; k++) {
  System.out.println(sNum[0].charAt(i) + "=" + k);
  if (sNum[0].charAt(i) == k) {
   Fbuf.append(numThai[inum]);
   Fbuf.append(meanThai[Flen - i - 1]);
  }
  inum++;
  }
 }
 for (int i = 0; i < Llen; i++) {
  int inum = 0;
  for (char k = '1'; k <= '9'; k++) {
  System.out.println(sNum[1].charAt(i) + "=" + k);
  if (sNum[1].charAt(i) == k) {
   Lbuf.append(numThai[inum]);
  }
  inum++;
  }
 }
 if(Fbuf.toString().indexOf("สองสิบ")>=0){
  Fbuf.replace(Fbuf.toString().lastIndexOf("สองสิบ"), Fbuf.toString().lastIndexOf("สองสิบ")+3, "ยี่");
 }
 String dot = "";
 if(!Lbuf.toString().trim().equals("")){
  dot = "จุด";
 }
 String result = Fbuf.toString() + dot + Lbuf.toString();
 return result;

 }
}

2 ความคิดเห็น:

 1. ตรง for loop ข้างล่าง for ที่สมบูรณ์เป็นยังไงเหรอครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แก้ใหม่แล้วครับ พอดีแสดงไม่ครบ

   ลบ