29 มี.ค. 2554

การทำ Search Engine จากไฟล์ Text ง่ายๆ

หลักการ Search Engine เครดิต http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=29167

ไฟล์ ReadTxt.java

import java.io.BufferedInputStream;

import java.io.DataInputStream;

import java.io.DataOutputStream;

import java.io.File;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.IOException;

import javax.swing.JOptionPane;

public class ReadTxt {

  String[] fileName;

  public String[] getFileName() {

    return fileName;

  }

  int count = 0,chCount=0,numCount=0;

  public int getCount() {

    return count;

  }

  String[] txtFile;

  ReadTxt(){

    SearchDoc();

    txtFile = new String[fileName.length];

    for(int count = 0;count<fileName.length;count++){

      File file = new File("doc/"+fileName[count]+".txt");

      FileInputStream fis = null;

      BufferedInputStream bis = null;

      DataInputStream dis = null;

      StringBuffer bufText = new StringBuffer();

  

      try {

       fis = new FileInputStream(file);

  

       // Here BufferedInputStream is added for fast reading.

       bis = new BufferedInputStream(fis);

       dis = new DataInputStream(bis);

  

       // dis.available() returns 0 if the file does not have more lines.

       while (dis.available() != 0) {

  

       // this statement reads the line from the file and print it to

        // the console.

        //a

         // System.out.println(dis.readLine());

        bufText.append(dis.readLine());

       }

  

       // dispose all the resources after using them.

       // JOptionPane.showMessageDialog(null, ":"+bufText.toString()+":");

       if(bufText.toString().trim().equals(""))

         chCount++;

       txtFile[count] = bufText.toString();

       fis.close();

       bis.close();

       dis.close();

  

      } catch (FileNotFoundException e) {

       e.printStackTrace();

      } catch (IOException e) {

       e.printStackTrace();

      }

   }

    /*  int txtHave =0 ;

    for(int i=0;i<count;i++){

      if(!"".equals(txtFile[i])){

        fileName[txtHave]=fileName[i];

        txtFile[txtHave]=txtFile[i];

        txtHave++;

      }

    }

    //count-=chCount;

    

    StringBuffer buffKor = new StringBuffer();

    docList =new String[count];

    for(int count = 0;count<docList.length;count++){

    try{

      DataInputStream dos = new DataInputStream(new FileInputStream("doc/"+check[count]+".txt"));

      for(int i =1;i<=num;++i){

        buffKor.append(dos.readUTF());

        num++;

      }

      System.out.println("bon"+buffKor.toString());

    }

    

    catch(FileNotFoundException err){}

    catch(IOException err){}

  

    docList[count] = buffKor.toString();

    buffKor.delete(0, buffKor.length());

    }*/

  }

  public String[] getTxtFile() {

    return txtFile;

  }

  public void setTxtFile(String[] txtFile) {

    this.txtFile = txtFile;

  }

  public void SearchDoc(){

    File inputWorkbook = new File("doc");

    File[] num = inputWorkbook.listFiles();

    fileName = new String[num.length] ;

      for(int j =0;j<num.length;j++){

        fileName[j]=num[j].getAbsolutePath().replace("TXT", "txt");

        if(fileName[j].toLowerCase().indexOf("txt")>=0) {

          count++;

          String file[] = fileName[j].split(".txt");

          String fileResult = file[file.length-1].replace("\\", "/,");

          String fileCut[] = fileResult.split("/,");

          fileName[j]=fileCut[fileCut.length-1];

          System.out.println(fileName[j]);

        }

      }    

  }

  //public static void main(String[] args) {

  //  new ReadDoc();

  //}

}

ไฟล์ SearchTest.java

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.List;

import java.util.Arrays;

import java.util.HashMap;

import java.util.HashSet;

import java.util.Locale;

import java.util.Map;

import java.util.Scanner;

import java.util.Set;

import javax.swing.JOptionPane;

import jxl.Workbook;

import jxl.WorkbookSettings;

import jxl.format.Alignment;

import jxl.format.BorderLineStyle;

import jxl.format.Colour;

import jxl.format.VerticalAlignment;

import jxl.write.Label;

import jxl.write.WritableCellFormat;

import jxl.write.WritableFont;

import jxl.write.WritableSheet;

import jxl.write.WritableWorkbook;

import jxl.write.WriteException;

class SearchTest{

  

  SearchTest() throws IOException, WriteException{

    ReadTxt rd = new ReadTxt();

    String[][] strTest;

    int numHave=0;

    double sumWtd = 0.00;

    String haveSearch[] =new String[rd.getTxtFile().length];

    //NumberFormat formatter = new DecimalFormat("#0.00");

    java.text.DecimalFormat formatter = new java.text.DecimalFormat("0.00");

    double wtd=0.00;

    strTest = new String[rd.getTxtFile().length][5000];

    int txtLength[] = new int[rd.getTxtFile().length];

    //JOptionPane.showMessageDialog(null, rd.getTxtFile().length);

    for(int i=0;i<rd.getTxtFile().length;i++){

      String spTxt[] = rd.getTxtFile()[i].split(" ");

      txtLength[i]=spTxt.length;

      for(int j=0;j<spTxt.length;j++){

        strTest[i][j]=spTxt[j].toLowerCase();

        //System.out.println(strTest[i][j]);

      }

    }

    

    //String pos[]= new String[50000];

    Map<String,Integer> mapSearch = new HashMap<String,Integer>();

    //Map<Map,Integer> mapSearchAll = new HashMap<Map,Integer>();

    int doc=0,sumSearch=0,word=0,allITF=0;

    double idf = 0.00;

    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.println("Enter Search : ");

    String search = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Search");

    //String search = sc.nextLine().toLowerCase().trim();

    String[] result = search.split(" ");

    int numSearch[] = new int[result.length];

    

    List<String> list = Arrays.asList(result);    

    Set<String> set = new HashSet<String>(list);

    String[] getSearch= new String[set.size()];

    set.toArray(getSearch); 

    int numWordPerDoc[][] = new int[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    double weight[][] = new double[getSearch.length][rd.getTxtFile().length];

    double sumWeight[] = new double[getSearch.length];

    double valueIdf[] = new double[getSearch.length];

    double valueWf[][] = new double[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    Double wtq[][]= new Double[getSearch.length][rd.getTxtFile().length];

    int chkMap=0;

    int tf[] = new int[getSearch.length];

    int sumString[][] = new int[rd.getTxtFile().length][getSearch.length];

    for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

      mapSearch.clear();

      for(word=0;word<txtLength[doc];word++){

        if(mapSearch.get(strTest[doc][word])==null){

            sumSearch=0;

            sumSearch++;

            mapSearch.put(strTest[doc][word].trim(),sumSearch);

            //JOptionPane.showMessageDialog(null, mapSearchAll.get(mapSearch));

        }

        else {

            sumSearch=mapSearch.get(strTest[doc][word]);

            sumSearch++;

            mapSearch.put(strTest[doc][word].trim(),sumSearch);

        }

        chkMap=1;

      }

      for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

        if(null==mapSearch.get(getSearch[i])){

          numWordPerDoc[doc][i] = 0;

        }

        else {

          allITF=allITF+mapSearch.get(getSearch[i]);

          numSearch[i]=numSearch[i]+1;

          numWordPerDoc[doc][i] = mapSearch.get(getSearch[i]);

        }

        System.out.println(rd.getFileName()[doc]+".txt > Have Term "+getSearch[i]+" is = "+numWordPerDoc[doc][i]);

        //valueDoc[doc][i]=numWordPerDoc[doc][i];

        int chkHave=0;

        if(numHave>0)

        for(int k=0;k<numHave;k++){

          if(rd.getFileName()[doc].equals(haveSearch[numHave-1])){

            chkHave=1;

          }

        }

        if(numWordPerDoc[doc][i]!=0 && chkHave==0){

          haveSearch[numHave]=rd.getFileName()[doc];

          numHave++;

        }

        //System.out.println((doc+1)+":"+getSearch[i]+": DDDDDD ="+numWordPerDoc[doc][i]);

      }

      //sumString[doc][] =sumString[doc]+numWordPerDoc[doc][i];

      

    }

    int sumTf=0;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      sumTf=0;

      for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

        sumTf = sumTf+numWordPerDoc[doc][i];

      }

      tf[i]=sumTf;

    }

    System.out.println("**********************************************************");

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      System.out.println("Term "+getSearch[i]);

      System.out.println("tf = "+tf[i]);

      System.out.println(getSearch[i]+" Have DF = "+numSearch[i]);

      double sum=0.0;

      String getIdf ="";

      if(0==numSearch[i])

        idf=0.00;

      else{

        getIdf=formatter.format(Math.log10(rd.getTxtFile().length/numSearch[i]));

        idf = Math.log10(rd.getTxtFile().length/numSearch[i]);

      }

      valueIdf[i]=idf;

      sumWtd=0.00;

        for(doc=0;doc<rd.getTxtFile().length;doc++){

          wtq[i][doc]=0.00;

          wtq[i][doc]=numWordPerDoc[doc][i]*idf;

          sum=sum+wtq[i][doc];

          System.out.println(rd.getFileName()[doc]+".TXT "+getSearch[i]+" have wt,q = "+formatter.format(wtq[i][doc]));

          //wtd = wtq[i][doc]/((Math.sqrt(Math.pow(2, wtq[i][doc]))) );

          sumWtd=sumWtd+wtd;

        }

        System.out.println("idf "+getSearch[i]+" = "+formatter.format(idf));

        

        for(int j=0;j<getSearch.length;j++){

          weight[j][i]=idf*numWordPerDoc[i][j];

        //  sum=sum+weight[j][i];

          //System.out.println("Weight of "+getSearch[i]+" = "+weight[j][i]+"");

        }

        sumWeight[i]=0.00;

        sumWeight[i]=sum;

        System.out.println("Score "+getSearch[i]+" = "+formatter.format(sumWeight[i]));

        System.out.println("**********************************************************");

    }

    double netWeight=0.00;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      netWeight = +netWeight+sumWeight[i];

    }

    System.out.println("Sum Score = "+formatter.format(netWeight));

    File file = new File("search.xls");

    WorkbookSettings wbSettings = new WorkbookSettings();

    wbSettings.setUseTemporaryFileDuringWrite(true);

    wbSettings.setLocale(new Locale("en", "EN"));

    WritableWorkbook workbook = Workbook.createWorkbook(file, wbSettings);

    workbook.createSheet("Search", 0);

    WritableSheet excelSheet = workbook.getSheet(0);

    WritableCellFormat B_Green;

    WritableFont times8pt = new WritableFont(WritableFont.ARIAL,12,WritableFont.BOLD);

    Colour icb = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch = new WritableCellFormat(times8pt);

    ch.setBackground(icb);

    ch.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour icb2 = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch2 = new WritableCellFormat();

    ch2.setBackground(icb2);

    ch2.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch2.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch2.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour icb3 = Colour.LIGHT_GREEN;

    WritableCellFormat ch3 = new WritableCellFormat();

    ch3.setBackground(icb3);

    ch3.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ch3.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ch3.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour ctt = Colour.SKY_BLUE;

    WritableCellFormat tt = new WritableCellFormat();

    tt.setBackground(ctt);

    tt.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    tt.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    tt.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    

    Colour cww = Colour.ICE_BLUE;

    WritableCellFormat ww = new WritableCellFormat();

    ww.setBackground(cww);

    ww.setAlignment(Alignment.CENTRE);

    ww.setVerticalAlignment(VerticalAlignment.CENTRE);

    ww.setBorder(jxl.format.Border.ALL, BorderLineStyle.THIN);

    int col=0;

    Label head;

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"term",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"tf",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"df",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    excelSheet.mergeCells(col, 3, col, 4);

    head = new Label(col++,3,"idf",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    int colScore=0;

    for(int i=0;i<rd.getTxtFile().length*2;i++){

      if(i%2==0){

        excelSheet.mergeCells(col+i, 3, col+i+1, 3);

        head = new Label(col+i,3,"TXT "+rd.getFileName()[i/2],ch);

        excelSheet.addCell(head);

        head = new Label(col+i,4,"tf",tt);

        excelSheet.addCell(head);

      }

      else{

        head = new Label(col+i,4,"wf",ww);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    colScore=col+rd.getTxtFile().length*2;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      head = new Label(0,5+i,getSearch[i],ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      head = new Label(1,5+i,String.valueOf(tf[i]),ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      head = new Label(2,5+i,String.valueOf(numSearch[i]),ch3);

      excelSheet.addCell(head);

      String sidf = formatter.format(valueIdf[i]);

      head = new Label(3,5+i,sidf,ch3);

      excelSheet.addCell(head);

    }

    for(int i=0 ;i<rd.getTxtFile().length;i++){

      for(int j=0;j<getSearch.length;j++){

        head = new Label(col+i*2,5+j,""+numWordPerDoc[i][j],ch2);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      for(int j=0 ;j<rd.getTxtFile().length;j++){

        String swf = formatter.format(wtq[i][j]);

        head = new Label(col+j*2+1,5+i,swf,ch2);

        excelSheet.addCell(head);

      }

    }

    excelSheet.mergeCells(colScore, 3, colScore, 4);

    head = new Label(colScore,3,"score",ch);

    excelSheet.addCell(head);

    int posSumScore = 5+getSearch.length;

    for(int i=0;i<getSearch.length;i++){

      String swe = formatter.format(sumWeight[i]);

      head = new Label(colScore,5+i,swe,ch);

      excelSheet.addCell(head);

    }

    head = new Label(colScore-1,posSumScore,"Sum Score",ch2);

    excelSheet.addCell(head);

    String net = formatter.format(netWeight);

    head = new Label(colScore,posSumScore,net,ch);

    excelSheet.addCell(head);

    try {

      Runtime.getRuntime().exec("rundll32 url.dll,FileProtocolHandler " +"search.xls");

    } catch (IOException e1) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e1.printStackTrace();

    }

    workbook.write();

    workbook.close();

    System.out.println("Search Complete!!!");

  

  }

  

  public static void main(String[] args) throws WriteException, IOException {

    new SearchTest();

  }

}

โดยเราจะเก็บไฟล์ Text ไว้ที่ Floder "doc" ในโปรเจค

///////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////

ตัวอย่างผลลัพธ์

รายงานออกมาเป็น Excel ต้องมี jxl.jar ดาวโหลดได้ที่

http://www.findjar.com/jar/net.sourceforge.jexcelapi/jars/jxl-2.6.jar.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น