18 ส.ค. 2556

Example Servlet

Java Servlet Example

http://localhost:8080/yourwebsiteHelloForm?first_name

การสร้างโปรเจคใน Tomcat จะใช้รูปแบบโครงสร้างตามนี้

path "To tomcat folder -> apache-tomcat-x.x/webapps/yourwebsite"

 

ภายใน WEB-INF 

1. classes ที่อยู่ของ class file java

2. lib ที่ใช้งาน

3. web.xml ไฟล์ config ของ servlet

 

ด้านล่างนี้เป็น class com.example.HelloServlet สำหรับรับค่า Input จาก Browser 

โดยใช้ getParameter() ในการรับค่า

package com.example;

// Import required java libraries
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

// Extend HttpServlet class
public class HelloServlet extends HttpServlet {

 // Method to handle GET method request.
 public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
 // Set response content type
 response.setContentType("text/html");

 PrintWriter out = response.getWriter();
 String title = "Using GET Method to Read Form Data";
 String docType = "<!doctype html public \"-//w3c//dtd html 4.0 "
  + "transitional//en\">\n";
 out.println(docType + "<html>\n" + "<head><title>" + title
  + "</title></head>\n" + "<body bgcolor=\"#f0f0f0\">\n"
  + "<h1 align=\"center\">" + title + "</h1>\n" + "<ul>\n"
  + " <li><b>First Name</b>: "
  + request.getParameter("first_name") + "\n"
  + " <li><b>Last Name</b>: "
  + request.getParameter("last_name") + "\n" + "</ul>\n"
  + "</body></html>");
 }

 public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
 doGet(request, response);
 }
}


ไฟล์ web.xml 

ใช้สำหรับ การอ้าง class ที่เราจะทำการ Mapping กับ Url


 <servlet>
    <servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
    <servlet-class>com.example.HelloServlet</servlet-class>
 </servlet>
 <servlet-mapping>
    <servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/HelloServlet</url-pattern>
 </servlet-mapping> 
 
 
 
 
 

hello.jsp หน้าเว็บ Html ใช้ Get Method ในการ เรียก

 

<html> <body>  
<form action="HelloServlet" method="GET">
      First Name: <input type="text" name="first_name"> <br />
      Last Name: <input type="text" name="last_name" />
      <input type="submit" value="Submit" />  
</form>  
</body></html>

3 เม.ย. 2556

Java Read File


import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;
 
public class ReadFiles {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    ReadFiles re = new ReadFiles();
    long a = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Start");
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
      String data = re.readFileChannel("test.txt");   
    }
    System.out.println("Finish "+(System.currentTimeMillis()-a)+" Millsec");
  }
  public String readFile(String fileName) throws IOException {
      File f = new File(fileName);
      FileInputStream fstream = new FileInputStream(f);
      byte[] bytes = new byte[(int) f.length()];
      fstream.read(bytes);
      fstream.close();
      return new String(bytes);
    }
  public String readFileBuffer(String fileName) throws IOException{
    FileInputStream in = new FileInputStream(new File(fileName));
    BufferedReader re = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
    String line = "";
    StringBuffer buf = new StringBuffer();
    while((line=re.readLine())!=null){
      buf.append(line+"\n");
    }
    return buf.toString();
  }
  public String readFileChannel(String file) throws IOException {
      FileChannel channel = new FileInputStream(new File(file)).getChannel();
      ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate((int) channel.size());
      channel.read(buffer);
      channel.close();
      return new String(buffer.array());
    }
}

9 ม.ค. 2556

นโยบายการใช้ Thai IT News

นโยบายการใช้ Thai IT News 1. ใช้งานฟรีไม่มีค่าโฆษณา 2. ข้อมูลที่ได้มาจากกาน Feed ในแบบ RSS 3. ขอให้มีความสุขในการอ่าน