1 เม.ย. 2554

การต่อ Mysql ด้วย Java

import java.sql.*;

public class ConnectMysql {

  public static void main(String[] args)throws Exception{

  //1. load driver

  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

  //2. open connection

  String url="jdbc:mysql://localhost/database";

  String user ="root";

  String password="1234";

  Connection con=DriverManager.getConnection(url,user,password);

  //3. Creat stament

  Statement stmt = con.createStatement();

  //4.

  String sql="SELECT * FROM member";

  ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);

  //5.Display result

  while (rs.next()){

    System.out.print(rs.getString("NAME"));

    System.out.print(rs.getString("PHONE"));

    System.out.println(rs.getString("EMAIL"));

  }

  //6.close

  stmt.close();

  con.close();

  }

}

1 ความคิดเห็น: