19 ก.ค. 2554

Java Read XML

Java Read XML

try {   
      StringBuffer strFile = new StringBuffer();
    DocumentBuilderFactory docBuilderFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
    DocumentBuilder docBuilder = docBuilderFactory.newDocumentBuilder();
    Document doc = docBuilder.parse (new File(inputfile));
    doc.getDocumentElement ().normalize ();
    NodeList listOfDoc = doc.getElementsByTagName("writer");
    for(int s=0; s<listOfDoc.getLength() ; s++){
    Element firstDocNode = (Element) listOfDoc.item(s);
    String name= firstDocNode.getAttribute("Name");
    System.out.println(name);
    }
  }catch (Throwable t) {
  t.printStackTrace ();
  }


input.xml

<?xml version="1.0"?>
<Document>
 <Title>
 <writer Name="A"/>
 <writer Name="B"/>
 <writer Name="C"/>
 <writer Name="D"/>
 <writer Name="E"/>
 <writer Name="F"/>
 <writer Name="G"/>
 <writer Name="H"/>
 </Title>
</Document>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น