27 ก.ย. 2554

Java Reflection get and set Value

package ball.Invoke;

import java.lang.reflect.Field;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
import java.lang.reflect.Type;
import java.util.Locale;

import javax.swing.JOptionPane;

import static java.lang.System.out;
import static java.lang.System.err;

public class InvokeSample {
 private String name;
 private String surename;
 private String age;

 public String getName() {
 return name;
 }

 public void setName(String name) {
 this.name = name;
 }

 public String getSurename() {
 return surename;
 }

 public void setSurename(String surename) {
 this.surename = surename;
 }

 public String getAge() {
 return age;
 }

 public void setAge(String age) {
 this.age = age;
 }

 @Override
 public String toString() {
 return getName() + " " + getSurename() + " " + getAge();
 }

 public static void main(String[] args) throws SecurityException,
  NoSuchFieldException, IllegalArgumentException,
  IllegalAccessException, InvocationTargetException {
 InvokeSample deet = new InvokeSample();
 deet.setAge("20");
 deet.setName("Boner");
 deet.setSurename("Terry");
 deet.parsetObject(deet);
 }
 private void parsetObject(InvokeSample deet)
  throws IllegalArgumentException, IllegalAccessException,
  InvocationTargetException {
 String[] val = { "Data1", "Data2", "Data3" };
 // get Class
 Class<?> c = deet.getClass();
 // get all methods
 Method[] allMethods = c.getDeclaredMethods();

 // get all Fields
 Field[] allF = c.getDeclaredFields();
 for (Field field : allF) {
  System.out.println(field.getName());
 }
 // set value to set method send String
 int i = 0;
 for (Method m : allMethods) {
  String mname = m.getName();
  if (mname.startsWith("set")
   && (m.getGenericReturnType() != boolean.class)) {
  m.setAccessible(true);
  // set value by set method
  m.invoke(deet, new String(val[i++]));
  System.out.println(("invoking " + mname + "()" + m
   .getReturnType()));
  }
 }
 // get value from get method retruned String
 for (Method m : allMethods) {
  String mname = m.getName();
  if (mname.startsWith("get")
   && (m.getGenericReturnType() != boolean.class)
   || mname.startsWith("toString")) {
  Class<?> ret = m.getReturnType();
  if (ret.getSimpleName().trim().equalsIgnoreCase("String")) {
   System.out
    .println(("invoking " + mname + "() return type " + m
     .getReturnType()));
   m.setAccessible(true);
   // get value from get method
   String value = (String) invokeMethod(deet, m);
   out.format("%s() returned %s %n", mname, value);
  }
  }
 }
 }

 private Object invokeMethod(Object obj, Method m) {
 // Invoke Method
 Object value = null;
 try {
  value = m.invoke(obj);
 } catch (IllegalArgumentException e) {
  e.printStackTrace();
 } catch (IllegalAccessException e) {
  e.printStackTrace();
 } catch (InvocationTargetException e) {
  e.printStackTrace();
 }
 return value;
 }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น