29 ก.ย. 2554

Java create xml and read

Java create xml and read

package ball.Xml;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder;
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerConfigurationException;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.Comment;
import org.w3c.dom.Document;
import org.w3c.dom.Element;
import org.w3c.dom.Text;

public class CreateXml {
 private String output;
 public static void main(String[] args ) throws TransformerConfigurationException, IOException{
 new CreateXml();
 }
 public CreateXml() throws TransformerConfigurationException, IOException{
 System.out.println("Create Element");
 output = "output.xml";
 CreateElement();
 ReadXml();
 }
 private void CreateElement() {
 try {
      /////////////////////////////
      //Creating an empty XML Document
      //We need a Document
      DocumentBuilderFactory dbfac = DocumentBuilderFactory.newInstance();
      DocumentBuilder docBuilder = dbfac.newDocumentBuilder();
      Document doc = docBuilder.newDocument();

      ////////////////////////
      //Creating the XML tree

      //create the root element and add it to the document
      Element root = doc.createElement("root");
      doc.appendChild(root);

      //create a comment and put it in the root element
      Comment comment = doc.createComment("Just a thought");
      root.appendChild(comment);

      //create child element, add an attribute, and add to root
      Element child = doc.createElement("child");
      root = addAttribute(root,child,"a","b");
      root = addAttribute(root,child,"x","a");
      root = addAttribute(root,child,"x","a");

      //add a text element to the child
      Text text = doc.createTextNode("Filler, ... I could have had a foo!");
      child.appendChild(text);
      Element info = doc.createElement("Information");
      root.appendChild(info);
      root = addAttribute(root, info, "Name", "Wongsakorn");
      info.appendChild(doc.createTextNode("Hello"));
      root = addAttribute(root, info, "SureName", "Kongosod");
      /////////////////
      //Output the XML

      //set up a transformer
      TransformerFactory transfac = TransformerFactory.newInstance();
      Transformer trans = transfac.newTransformer();
      trans.setOutputProperty(OutputKeys.OMIT_XML_DECLARATION, "yes");
      trans.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
      StreamResult result = new StreamResult(new File(output));
      DOMSource source = new DOMSource(doc);
      trans.transform(source, result);

    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e);
    }
 }
 private void ReadXml() throws TransformerConfigurationException, IOException {
    //print xml
    System.out.println("Here's the xml:\n");
    InputStream ins = new FileInputStream(new File(output));
    DataInputStream data = new DataInputStream(ins);
    BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(data));
    String strLine = "";
    while ((strLine = reader.readLine())!=null) {
  System.out.println(strLine);
 }
 }
 private Element addAttribute(Element root, Element child, String name,String value) {
 child.setAttribute(name, value);
    root.appendChild(child);
 return root;
 }
}

output:

<root>
<!--Just a thought-->
<child a="b" x="a">Filler, ... I could have had a foo!</child>
<Information Name="Wongsakorn" SureName="Kongosod">Hello</Information>
</root>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น