3 เม.ย. 2556

Java Read File


import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.channels.FileChannel;
 
public class ReadFiles {
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    ReadFiles re = new ReadFiles();
    long a = System.currentTimeMillis();
    System.out.println("Start");
    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
      String data = re.readFileChannel("test.txt");   
    }
    System.out.println("Finish "+(System.currentTimeMillis()-a)+" Millsec");
  }
  public String readFile(String fileName) throws IOException {
      File f = new File(fileName);
      FileInputStream fstream = new FileInputStream(f);
      byte[] bytes = new byte[(int) f.length()];
      fstream.read(bytes);
      fstream.close();
      return new String(bytes);
    }
  public String readFileBuffer(String fileName) throws IOException{
    FileInputStream in = new FileInputStream(new File(fileName));
    BufferedReader re = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
    String line = "";
    StringBuffer buf = new StringBuffer();
    while((line=re.readLine())!=null){
      buf.append(line+"\n");
    }
    return buf.toString();
  }
  public String readFileChannel(String file) throws IOException {
      FileChannel channel = new FileInputStream(new File(file)).getChannel();
      ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate((int) channel.size());
      channel.read(buffer);
      channel.close();
      return new String(buffer.array());
    }
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น